بداهه

ازروزهای بی تورفته بی زارم

از تمامی آن نیمکتهای خالی

که پشت به افق درشبهای مهتابی

لخت وعریان،تنهایی ام را به رخم می کشند

از روزهایی که نیامده و اگربیایند

تورا همراه ندارند

رفتن تو اعلان جنگی ست نابرابر

در مقام سربازپیاده یی ام

که نه راه پس دارد ونه راه پیش

مات توشده ام

به کیش تو درآمده ام

راه درنبردی گذاشته ام

که صلحش در دستان توست

آتش بس اعلام کن معشوقه ی حوا

می خواهم آدم شوم

#ملیحه_فهار 

#بداهه 

دهم اردیبهشت سال 97

/ 0 نظر / 72 بازدید