به طلب باران آواز بخوان داروگ

دستنوشته ها ودل نوشته های ملیحه فهار

دوست

دوست                                                                                               دنبال شانه ای نیستم من                    تا سر خستگی هایم را جای دهد دیر زمانی است که خستگی هایم را با بالشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
آبان 98
1 پست
شهریور 97
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
5 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
6 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
15 پست
بهمن 90
37 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
14 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
8 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
9 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
22 پست
تیر 89
17 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
17 پست
شهریور 88
25 پست
بداهه
1 پست