بداهه

آنقدر تو را سررفته ام

که می دانم هرسکوت تو

یعنی درگیرودارمنی

و نت به نت موسیقی تو را

آوازم من

گفتمت 

دوستت دارم

خندیدی ومن

به عشق تعبیرش کردم

ریشه دوانیدم

وحالا بنگر نهال سبزی را

که درخاک تنت

درختی شده است سترگ

شاخ وبرگش رابنگر

تا به خدا می رود

در خانه ی ما غم غدقن

پشت پنجره چشم به راه توام

می تابی و این پرنده یی که

در قلبم می تپد

رقصان به سوی تو می آید

تو می آیی

غم می رود

و دستهایم 

قدافراشته

تورادرآغوش می گیرند

#بداهه

#ملیحه_فهار

/ 0 نظر / 131 بازدید